Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša

Clanok_1

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši  v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v obci Hrubá Borša  č. 173 zo dňa  05. 06. 2017

vyhlasuje

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Hrubá Borša

Požiadavky :

1/ ukončené stredoškolské vzdelanie

2/ bezúhonnosť

3/ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Doklady:

1/ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní

2/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

3/ čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

4/ profesijný životopis  s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície

5/ písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra

Všeobecné podmienky:

1/ hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov . Je zamestnancom obce  a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu

2/ funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

3/ vykonáva kontrolu úloh obce  vyplývajúcich  z pôsobnosti a kompetencií obce

4/ pracovný úväzok hlavného kontrolóra bude 4 hodiny týždenne

 

Vykonáva kontrolu :

- nakladania s majetkom obce  a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený.

- príjmov, výdajov  a finančných operácií obce

- vybavovanie sťažnosti a petícií

- dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce , plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

- dodržiavanie interných predpisov obce  a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

- dodržiavania všeobecne záväzných  nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

 

Vypracováva odborné stanoviská k :

- návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

- možnosti poskytovania  úveru, pôžičiek a dotácií

- výsledkom kontroly  a spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov  ich predkladá obecnému zastupiteľstvu

- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva  s poradným hlasom

Vykonáva tiež iné činnosti podľa zákona o obecnom zriadení.

 

Pracovný  úväzok:

- pracovný pomer na úväzok na dobu 6 rokov (dĺžka volebného obdobia) dĺžka pracovného času 4 hod. týždenne

 

Nástup do pracovného pomeru:

-  01. 10. 2017

 

Písomnú prihlášku do výberového konania  je potrebné  doručiť osobne  alebo zaslať  poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami  najneskôr do 21.08.2017 do 12:00 hod. na adresu :

 

Obec Hrubá Borša

925 23  Hrubá Borša 73

 

S označením : „ VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA , NEOTVÁRAŤ !

 

 Voľba  hlavného kontrolóra obce sa uskutoční dňa 04.09.2017 od 18:00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva .

 

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania .

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí  nesplnia požadované podmienky.

 

Zverejnené na:

1/  www.hrubaborsa.eu

2/ vývesnej tabuli obce Hrubá Borša

 

Zverejnené dňa 07.06.2017

 

 

                                                                                                               Mgr. Ján Klačko

                                                                                                                  starosta obce

Komentáre sú uzavreté.