Význam triedenia odpadu

Clanok_odpad

Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme ďalej zhodnocovať alebo recyklovať. Ten, ktorý sa recyklovať dá, triedime alebo separujeme. Triediť znamená rozdeliť odpad podľa toho, z čoho sa skladá do oddelených nádob, aby bolo možné ďalej s ním nakladať. Aké druhy odpadu môžeme triediť? V mestách a obciach najčastejšie triedime tieto komodity: papier, plast, sklo a kov.
Prečo je dobré triediť odpad?
Jednak ušetríme množstvo surovinových zdrojov, znižujeme množstvo odpadu určené na spaľovanie alebo skládkovanie, a zabraňujeme tak znečisťovaniu životného prostredia.
Ako triedime?
Papier, plast, sklo aj kovy majú prislúchajúcu nádobu, kam sa zbierajú. Tieto nádoby sú označené a líšia sa farebne. V našej obci prebieha zber “vrecovým spôsobom”. Jednotlivé suroviny sú priamo od vašich domov zbierané jeden krát do mesiaca. Termíny nájdete TU.
V rámci papierových materiálov triedime: noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, kartóny, krabice, papierové obaly a podobne. Netriedime: znečistený, mastný, asfaltový a dechtový papier, použité plienky, hygienické potreby. V rámci plastových materiálov triedime: plastové fľaše od nápojov, igelitové vrecká, fólie, čisté plastové nádoby z drogérie, rastlinných olejov a potravín a iné. Plastové fľaše je potrebné pred vyhodením stlačiť, aby sa zmenšil ich objem. Netriedime znečistené plasty, obaly od nebezpečných látok – obaly od motorových olejov, farieb či chemikálií.
V rámci sklenených materiálov triedime: nevratné obaly zo skla od nápojov, tabuľové sklo, sklenené nádoby, črepy a podobne. Netriedime: keramiku, autosklo, porcelán, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky a podobne.
V rámci kovových materiálov triedime: konzervy, kovové obaly, hliníkové časti obalov, kovové súčiastky a výrobky, nápojové plechovky. Tento materiál je taktiež možné odniesť do zberného dvoru či zberne kovov. Netriedime: kovové obaly, ktoré sú kombinované s iným obalom, znečistené obaly napríklad obaly zo zubnej pasty.
Iba správne a zodpovedne vytriedený odpad môže prejsť procesom recyklácie a opäť nadobudnúť hodnotu.

Komentáre sú uzavreté.