Komunálny a separovaný odpad

Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo.

Potvrdenie o prcentuálnom podiele separovania odpadu 2018

Harmonogram  na vytlačenie nájdete v nasledujúcom súbore Plánovací kalendár Hrubá Borša 2019 Plasty+Papier+Kovy

Komunálny odpad bude v roku 2019 vyvážaný 2 krát do mesiaca a to každý párny týždeň v stredu !!!

Nádoby na komunálny odpad a vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v určené dni do 06:00 hod.

Ako sa správať ekologicky aj počas sviatkov? Odpoveď, rady a tipy nájdete v nasledujúcom plagátiku Plagátik – EKO Vianoce

Zber separovaného odpadu t.j. plastu, papiera a kovu, sa uskutoční priamo od vašich domácností nasledovne:

- 15. 01. 2019                     - 09. 04. 2019              – 02. 07. 2019              – 24. 09. 2019

- 12. 02. 2019                     - 07. 05. 2019              – 30. 07. 2019              – 22. 10. 2019

- 12. 03. 2019                     - 04. 06. 2019              – 27. 08. 2019              – 19. 11. 2019

                                                                                                                           - 17. 12. 2019

PLASTY
ZBIERAME: čisté PET fľaše (stlačené), PE-HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov a šampónov, PE-LD čisté fólie ako napr. igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie. Čisté obaly VKM/Tetrapak a PS – čistý polystyrén

NEZBIERAME: plastové obaly od nebezpečných  látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan, znečistené plastové obaly

PAPIER
ZBIERAME: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny

NEZBIERAME: tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a hygienické potreby

KOVY
ZBIERAME: konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov (sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok)

NEZBIERAME: Kovové obaly kombinované s iným materiálom

VKM / Tetrapak
ZBIERAME: 
Čisté obaly VKM/Tetrapak

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili vrecia so separovaným odpadom do 06:00 hod.


SKLO – 
zber skla sa priamo od domácností nevykonáva. Nádoby na sklo sú rozmiestnené v obci na 3 miestach
ZBIERAME: nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby,  sklenené črepy, tabuľové sklo
NEZBIERAME: autosklo, bezpečnostné sklo, drôtené sklo, porcelán, keramiku, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky

 

Triedený zber komunálnych odpadov v našej obci financuje OZV ENVI-PAK, a.s.