Komunálny a separovaný odpad

3. Hlásenie o vzniku,zániku poplatkovej povinnosti za KO a DSO – bývanie

4. Hlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti za KO a DSO – prevádzky

Zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo.

Potvrdenie o prcentuálnom podiele separovania odpadu 2018

Harmonogram  na vytlačenie nájdete v nasledujúcom súbore Plánovací kalendár_Hrubá Borša_2020_plasty+papier+kovy

Komunálny odpad bude v roku 2020 vyvážaný 2 krát do mesiaca a to každý párny týždeň v stredu !!!

Nádoby na komunálny odpad, BIO odpad a vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v určené dni do 06:00 hod.

Ako sa správať ekologicky aj počas sviatkov? Odpoveď, rady a tipy nájdete v nasledujúcom plagátiku Plagátik – EKO Vianoce

Zber separovaného odpadu t.j. plastu, papiera a kovu, sa uskutoční priamo od vašich domácností nasledovne:

- 14. 01. 2020                     - 07. 04. 2020              – 30. 06. 2020              – 22. 09. 2020

- 11. 02. 2020                     - 05. 05. 2020              – 28. 07. 2020              – 20. 10. 2020

- 10. 03. 2020                     - 02. 06. 2020              – 25. 08. 2020              – 17. 11. 2020

                                                                                                                           - 15. 12. 2020

PLASTY +VKM/TETRAPAK) + KOVY – ZBIERAME DO JEDNÉHO VRECA

ZBIERAME: čisté PET fľaše (stlačené), PE-HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov a pod., PE-LD čistá fólia ako napr. igelitové tašky, fólie z prac.práškov, stavebné fólie, strečové fólie. a PS -čistý polystyrén, čisté obaly VKM/ Tetrapak, Konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov: sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok

NEZBIERAME: Plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan,znečistené plastové obaly, kovové obaly kombinované s iným materiálom.

PAPIER

ZBIERAME: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny
NEZBIERAME: tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a hygienické potreby

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili vrecia so separovaným odpadom do 06:00 hod.

SKLO

Zber skla sa priamo od domácností nevykonáva. Nádoby na sklo sú rozmiestnené v obci na 3 miestach
ZBIERAME: nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby,  sklenené črepy, tabuľové sklo
NEZBIERAME: autosklo, bezpečnostné sklo, drôtené sklo, porcelán, keramiku, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky

Triedený zber komunálnych odpadov v našej obci financuje OZV ENVI-PAK, a.s.

BIO ODPAD – termíny odvozu

- 12. 03. 2020 a 26.03.2020
- 09. 04. 2020 a 23.04.2020
- 07. 05. 2020 a 21.05.2020
- 04. 06. 2020 a 18.06.2020
- 02. 07. 2020 a 16.07.2020 a 30.07.2020
- 13. 08. 2020 a 27.08.2020
- 10. 09. 2020 a 24.09.2020
- 08. 10. 2020 a 22.10.2020
- 05. 11. 2020 a 19.11.2020       

ZBIERAME: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

NEZBIERAME: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu