Možnosť čerpania dotácií z rozpočtu obce

Erb Hruba Borša

Milí Boršania,

tak ako bolo spomenuté na poslednom zasadnutí OZ, máte možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu obce na podporu kultúry, športu, kvality života a občianskej spolupatričnosti v obci pre právnické osoby, záujmovo-umelecké združenia, amatérske kolektívy a skupiny na území obce, ktorých zriaďovateľom nie je obec. Túto možnosť máte do 16.10.2019 a následne do konca októbra poslanci OZ vyhodnotia vaše žiadosti. Maximálna výška dotácie pre jeden subjekt môže byť vo výške 500 EUR. Vaše žiadosti so stručným odôvodnením žiadosti posielajte na adresu OcÚ, alebo e-mailom na obec@hrubaborsa.eu.

Komentáre sú uzavreté.