Odvoz odpadu v Hrubej Borši na rok 2020 v otázkach a odpovediach

Smetna nadoba - plast240

Čo sa mení v odvoze komunálneho odpadu v roku 2020?

Doteraz za platilo podľa počtu osôb v domácnosti (12,48 EUR ročne za 1 osobu.) Od 1.1.2020 bude poplatok určený ročne za 1 nádobu na domácnosť a podľa objemu nádoby.

Aké budú ceny za odvoz nádoby na komunálny odpad podľa jej objemu?

  • 120 l     za poplatok 78 EUR ročne pri odvoze raz za 14 dní
  • 240 l     za poplatok 156 EUR ročne pri odvoze raz za 14 dní
  • 1100 l   za poplatok 715 EUR ročne pri odvoze raz za 14 dní
  • 1100 l   za poplatok 1430 EUR ročne pri odvoze raz za 7 dní.

Čo môžem spraviť, ak budem mať v mimoriadnom prípade väčší objem komunálneho odpadu ako je moja zberná nádoba?

Môžem použiť jednorazové vrece s objemom 120 l za 3 EUR za vrece. Jednorazové vrece s označením firmy AVE je možné zakúpiť na obecnom úrade. Iné vrecia, teda vrecia neoznačené logom AVE, pracovníci zberovej spoločnosti neodvezú.

Aké nádoby na komunálny odpad sú správne a kde je možné si ich zadovážiť?

Správne nádoby sú také, ktoré zodpovedajú technickým parametrom zberného vozidla spoločnosti AVE SK, ktorá pre obec Hrubá Borša realizuje odvoz odpadu. Vhodné nádoby sa dajú jednorazovo zakúpiť na obecnom úrade (120 l za 19,50 EUR a 240 l za 30 EUR). Jednorazové vrecia označené logom firmy AVE SK sa dajú zakúpiť v cene 3 EUR za 1 vrece na obecnom úrade.

Čo má občan urobiť pre vecne správne vyčíslenie výšky poplatku za odvoz komunálneho odpadu v roku 2020?

Je potrebné, aby prišiel osobne v termíne do 31.1.2020 na obecný úrad, vyplnil a podpísal tlačivo, na ktorom určí, aký objem má jeho zberná nádoba na komunálny odpad, ktorú bude používať od 01.01.2020. Vyplnené tlačivo môžete vhodiť aj do poštovej schránky pri bránke OcÚ, alebo zaslať na scan tlačiva na obec@hrubaborsa.eu

Čo nastane v prípade, že tak neurobí?

Bude mu vyrubený poplatok podľa objemu nádoby (nádob) v predchádzajúcom roku.

Poskytuje obec obyvateľom možnosť uchádzať sa o zľavu na poplatku za odvoz komunálneho odpadu?

Áno. Ak k 1.1.2020 obyvateľ/obyvateľka dosahuje vek 62 rokov a žije sám/sama v domácnosti, spĺňa podmienky na udelenie 50% zľavy v zmysle článku 7, odst. 3 Všeobecno-záväzného nariadenia obce Hrubá Borša č.4/2019. Na udelenie zľavy pre výpočet poplatku je potrebné predložiť , resp. podpísať na obecnom úrade písomné čestné vyhlásenie o tom, že žije v domácnosti sám/sama.

Prečo sa mení systém určenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu?

Príčin je viacero. Významne narástol objem komunálneho odpadu z obce v minulom roku, čím narástli výdavky obce, takže doterajšia úroveň vybraných poplatkov nepokrývala skutočné náklady. Ďalšou z príčin je to, že od 1.1.2020 významne vzrastú náklady spojené s odvozom a skládkovaním odpadu, ktoré určuje štát a s ďalšou legislatívou s tým súvisiacou ako sú napr. mzdové náklady. Týka sa to celého Slovenska, nielen Hrubej Borše.

Čo môžem urobiť preto, aby sa v budúcnosti poplatky za odvoz odpadu ďalej nezvyšovali?

Minimalizovať objem a separovať. Odvoz separovaného odpadu je pre občanov nespoplatnený. V roku 2020 sa bude odpad separovaný vo vreciach odvážať spred domácností raz mesačne tak, ako doteraz v  termínoch stanovených pre rok 2020. Oddeľujeme do jedného vreca papier, v druhom vreci separujeme spolu plasty, kovy a tetrapak.

Čo máme a čo nemáme dávať do vriec na separovaný odpad, ktorý sa raz mesačne zdarma odváža spred domácností?

PLASTY +VKM/TETRAPAK) + KOVY - ZBIERAME DO JEDNÉHO VRECA

ZBIERAME
: čisté PET fľaše (stlačené), PE-HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov a pod., PE-LD čistá fólia ako napr. igelitové tašky, fólie z prac.práškov, stavebné fólie, strečové fólie. a PS – čistý polystyrén, čisté obaly VKM/ Tetrapak, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov: sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok
NEZBIERAME: Plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan,znečistené plastové obaly, kovové obaly kombinované s iným materiálom.

PAPIER zbierame do samostatného vreca

ZBIERAME: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny
NEZBIERAME: tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a hygienické potreby

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili vrecia so separovaným odpadom do 06:00 hod.

Čo s bioodpadom?

Doteraz sme v obci bioodpad zberali do dvoch veľkokapacitných kontajnerov, ktorých pravidelný odvoz zabezpečovala obec a pre obyvateľov bol zdarma. Od roku 2020 sa bioodpad bude odvážať naďalej pre obyvateľov zdarma, avšak rovno spred domácností. Správne zberné nádoby na bioodpad s objemom 240 l s dolnou mriežkou a otvormi na vetranie si môžu občania zakúpiť jednorazovo na obecnom úrade v cene približne 50 EUR. Zakúpenie správnej nádoby na bioodpad je jednorazové, samotný odvoz bioodpadu v intervale 2 x mesačne v období marec – november bude pre obyvateľov zdarma. Obec priebežne pracuje na realizácii uzatvoreného a monitorovaného zberného miesta v blízkosti cintorína. Tam bude možné priebežne odvážať veľký sezónny záhradný odpad ako napr. konáre. O vytvorení zberného miesta pri cintoríne budú obyvatelia okamžite informovaní, predpoklad je počas roka 2020. Obec na obdobie budovania zberného miesta zvažuje možnosť na obdobie jarných záhradných prác (marec) a jesenných prác (október), kedy je nárazovo objem bioodpadu domácností väčší, zabezpečiť kontajner na takýto odpad tak, aby 240 l nádoby na bioodpad boli pre domácnosť priebežne postačujúce.

Čo považujeme a čo nepovažujeme za BIO odpad?

ZBIERAME: kvety, tráva, lístie, koreňové baly rastlín so zvyškami zeminy, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia okrem šupiek z citrusových plodov, kávové a čajové zvyšky.

NEZBIERAME: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat, vaječné škrupiny, starý chlieb, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili nádoby s BIO odpadom do 06:00 hod.

Aký ďalší separovaný odpad obec zabezpečuje v súčasnosti, avšak odvoz sa nerealizuje spred domácností a je potrebné, aby ho obyvatelia dávali na obcou určené miesta?

Kontajner na šatstvo a textílie je umiestnený pri obchode. Je tam aj kontajner na kovy. Kontajnery na sklo sú na 4 miestach obce (pri obchode, na Rovnej ulici, pri ihrisku na Športovej ulici a pri trafostanici na Školskej ulici. Kontajner na jedlé tuky a oleje (červený) je na Školskej ulici pri materskej škôlke na parkovisku. Elektroodpad, batérie a akumulátory sa zbierajú 1x ročne na mieste určenom obcou. Zber objemného odpadu zabezpečuje obec 2x ročne veľkokapacitnými kontajnermi. Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok ako sú mazacie a motorové oleje, prázdne obaly od postrekov prípadne iných nebezpečných látok, pesticídy, postreky, rozpúšťadlá, absorbenty sa zbierajú dvakrát ročne na mieste určenom obcou.

Opotrebované pneumatiky môžeme bezplatne odovzdať v obci Kráľová pri Senci v prevádzke spoločnosti Javor, s.r.o na Tehelnej ulici 685.

Nespotrebované veterinárne a humánne lieky treba odovzdať osobne do lekární.

Komentáre sú uzavreté.