Cenník služieb

Ceny za služby určené na základe Všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za poskytované služby obcou Hrubá Borša, schválené Obecným zastupiteľstvom dňa
12. 12. 2011 Uznesením č. 58.
Cennik sluzieb 2014

Komentáre