Pridelenie / zrušenie súpisného čísla

Obec Hrubá Borša, ako príslušný orgán podľa § 2c 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení, podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou s ustanovujú podrobnosti o  označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva:

  • Oznámenie, ktorým sa určuje súpisné číslo
  • Oznámenie, ktorým sa ruší súpisné číslo 

Tabuľku so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady  stavebník, ktorý zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom.

Potrebné doklady pre pridelenie / zrušenie súpisného čísla:                                      
   - žiadosť o určenie / zrušenie súpisného čísla na budovu (žiadosť si stiahnite TU)  
   - kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou (právoplatné Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby)
   - doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
   - geometrický plán a adresný bod budovy  (zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia)

Doba vybavenia:      
do 30 dní
 
Poplatok:                 bez poplatku  

 

Komentáre